O nas

Adw. Izabela Bindas-Leżańska

Adw. Izabela Bindas-Leżańska

adwokat z ponad dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym, aktualnie pełni funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej.

Adw. Lesław Bindas

Adw. Lesław Bindas

adwokat z czterdziestoletnim doświadczeniem zawodowym, od lat piastujący funkcje w samorządzie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, obecnie vice Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej.

W Kancelarii pomoc prawną świadczą również aplikanci adwokaccy:

Apl. adw. Tomasz Dański

z którym Kancelaria przewiduje dalszą współpracę na wiosnę 2016 r. będzie przystępował do egzaminu adwokackiego.

Apl. adw. Natalia Jańczak

obecnie jest na pierwszym roku aplikacji adwokackiej.

Apl. adw. Piotr Widomski

na wiosnę 2016 r. będzie przystępował do egzaminu adwokackiego.

Zakres usług

Szczegółowy zakres usług Kancelarii obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych
 • przygotowywanie pozwów, wniosków, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia apelacji, zażaleń, kasacji i innych środków zaskarżenia oraz pozostałych pism procesowych
 • rejestracja spółek
 • kompleksowe dochodzenie roszczeń
 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej
 • sporządzanie opinii prawnych
 • prowadzenie postępowania przed e-sądem
 • prowadzenie negocjacji pozaprocesowych

Dziedziny prawa, w których Kancelaria się specjalizuje

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka:
  • - ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • - ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej:
  • - uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • - ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o alimenty:
  • - ustalenie obowiązku alimentacyjnego,
  • - podwyższenie alimentów,
  • - obniżenie alimentów,
  • - uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o egzekucję kontaktów z dzieckiem

Prawo cywilne

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o stwierdzenie nieważności umów z uwagi na wady oświadczenia woli,

 • sprawy o własność i posiadanie,
 • sprawy o ochronę własności i posiadania,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o drogę konieczną i inne służebności (w tym służebność przesyłu),
 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o uwłaszczenie,
 • sprawy dotyczące nieruchomości i prawa budowlanego,
 • postępowanie wieczysto księgowe,

 • sprawy z zakresu czynów niedozwolonych,
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie , rentę wyrównawczą,
 • sprawy z tytułu umów m.in. najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia, pożyczki, przewozu, ubezpieczenia, spółki,

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • sprawy o zachowek i niegodność dziedziczenia

Prawo karne

 • reprezentowanie i obrona praw na każdym etapie postępowania karnego, tak w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia,
 • wyroki łączne,
 • doradztwo prawne oraz reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem,
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym, m.in. w sprawach o:
  • - odroczenie wykonania kary,
  • - warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • - przerwę w wykonaniu kary,
  • - rozłożenie na raty lub umorzenie należności sądowych,
 • postępowanie egzekucyjne:
  • - wszczęcie egzekucji,
  • - powództwa przeciwegzekucyjne,
  • - skargi na czynności komornika,
  • - windykacja należności

Prawo gospodarcze

 • rejestracja działalności gospodarczej, w tym rejestracja spółek prawa handlowego,
 • tworzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych pod kątem interesu prawnego klienta,
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w sądach

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • przygotowywanie pism regulujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
 • sprawy przed sądami powszechnymi w zakresie sporów wynikających ze stosunku pracy

Prawo administracyjne

 • prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie pism i odwołań w postępowaniu administracyjnym

Wynagrodzenia

Kontakt

Zapraszamy do naszego biura :

ul. Okopowa 10/1, 20-022 Lublin

Adw. Izabela Bindas-Leżańska

502 549 301

Adw. Lesław Bindas

602 304 111 512 294 607

Zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem:

adwokat@bindas-kancelaria.pl